biểu tượng uốn nắn hành vi của con

Hỗ trợ và thông tin

Nếu bạn không nói tiếng Anh

Hầu hết các dịch vụ điện thoại sẽ cung cấp cho bạn hỗ trợ phiên dịch bằng ngôn ngữ của bạn.

Khi bạn gọi dịch vụ điện thoại:

  1. Hãy nói với họ rằng bạn cần phiên dịch
  2. Hỏi xem họ có cung cấp phiên dịch miễn phí hay không
  3. Nói với họ ngôn ngữ bạn cần phiên dịch

Bạn có thể phải đợi một vài phút để được kết nối với một phiên dịch viên hoặc chờ để được gọi lại.

Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 000 cho Cảnh sát, Cứu hỏa và Cứu thương.