1. Định nghĩa
  • 1.1 Trong Thỏa thuận này, các định nghĩa sau đây được áp dụng:

   Thỏa thuận có nghĩa là thỏa thuận hình thành giữa Bạn và Chúng tôi cho việc tải các ứng dụng và bao gồm các điều khoản giao dịch.

   Quyền sở hữu trí tuệ có nghĩa là toàn bộ các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm tất cả bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại, quyền thiết kế, bí mật thương mại, tên miền, bí quyết chế tạo và các quyền khác có tính chất tương tự, có thể đăng ký hay không và có đăng ký hay không, và bất kỳ ứng dụng đăng ký hoặc quyền để làm một ứng dụng như vậy.

   Chúng tôi có nghĩa là Hội đồng Nhập cư Úc và bao gồm các giám đốc, đại diện, nhà thầu phụ và nhân viên.

   Bạn có nghĩa là người/thực thể tải xuống và sử dụng Ứng dụng và bao gồm các giám đốc, đại diện, nhà thầu phụ và nhân viên của nó.

  • 1.2 Trừ khi bối cảnh yêu cầu khác:

   1. một tham chiếu đến một người bao gồm một công ty, một đơn vị ủy thác hoặc bất kỳ thực thể pháp nhân nào khác;
   2. số ít bao hàm số nhiều và ngược lại;
   3. các tiêu đề là để thuận tiện và không phải là một phần của Thỏa thuận này hoặc ảnh hưởng đến việc giải thích Thỏa thuận này;
   4. trong bất kỳ từ hoặc cụm từ nào được đưa ra với một nghĩa xác định trong Thỏa thuận này thì bất kì từ loại hoặc dạng thức ngữ pháp khác của từ hoặc cụm từ đó đều có nghĩa tương ứng; và
   5. thuật ngữ "bao gồm" (hoặc bất kỳ thuật ngữ tương tự) có nghĩa là "bao gồm nhưng không giới hạn".
 2. Điều kiện sử dụng
  • 2.1 Ứng dụng chỉ dành cho mục đích phi thương mại, cá nhân của Bạn và Bạn không được sử dụng Ứng dụng cho mục đích kinh doanh.

  • 2.2 Chúng tôi có thể ngăn Bạn sử dụng Ứng dụng bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.

  • 2.3 Việc cung cấp Ứng dụng không bao gồm việc cung cấp điện thoại di động hoặc thiết bị cầm tay hoặc thiết bị khác để truy cập Ứng dụng. Để sử dụng Ứng dụng, Bạn sẽ cần kết nối internet và các liên kết viễn thông phù hợp. Bạn công nhận rằng các điều khoản thỏa thuận với nhà cung cấp mạng di động của bạn (Nhà cung cấp dịch vụ di động) sẽ tiếp tục được áp dụng khi sử dụng Ứng dụng. Do đó, Bạn có thể bị Nhà cung cấp dịch vụ di động tính phí khi truy cập các dịch vụ kết nối mạng trong suốt thời gian kết nối trong khi truy cập Ứng dụng hoặc bất kỳ khoản phí nào của bên thứ ba có thể phát sinh và Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí đó.

  • 2.4 Nếu Bạn không phải là người trả hóa đơn cho điện thoại di động hoặc thiết bị cầm tay đang được sử dụng để truy cập Ứng dụng thì Bạn đảm bảo rằng Bạn đã nhận được sự cho phép của người trả hóa đơn để sử dụng Ứng dụng.

  • 2.5 Bạn không được đánh cắp hoặc trích xuất dữ liệu từ Ứng dụng hoặc can thiệp vào hệ thống bảo mật hoặc phần mềm của Ứng dụng.

  • 2.6 Bạn không được sử dụng Ứng dụng cho bất kỳ mục đích lừa đảo hoặc phi pháp nào.

  • 2.7 Bạn không được tham gia vào bất kỳ hành vi nào hạn chế hoặc ngăn cản khách hàng khác sử dụng hoặc thưởng thức Ứng dụng này.2,7

 3. Ghi nhận
  • 3.1 Bạn công nhận và đồng ý rằng:

   1. Chúng tôi không đảm bảo rằng việc tiếp cận và sử dụng Ứng dụng sẽ không bị gián đoạn, không có lỗi hoặc hoàn toàn an toàn;
   2. Chúng tôi không đảm bảo rằng Ứng dụng sẽ tương thích hoặc hoạt động khi kết hợp với điện thoại di động hoặc thiết bị cầm tay của Bạn mà Bạn có thể chọn để sử dụng;
   3. Chúng tôi không đảm bảo rằng việc sử dụng Ứng dụng sẽ không bị gián đoạn và mọi thông tin được truyền tải qua Ứng dụng sẽ được truyền tải một cách đáng tin cậy hoặc kịp thời; và
   4. Chúng tôi không đảm bảo rằng Ứng dụng không có virus, phần mềm gián điệp hoặc phần mềm độc hại.
 4. Quyền Sở hữu Trí tuệ
  • 4.1 Không có gì trong Thỏa thuận này cấu thành việc chuyển nhượng bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào.

  • 4.2 Bạn ghi nhận rằng Chúng tôi hoặc một bên thứ ba liên quan đến các khía cạnh cụ thể, sở hữu tất cả các Quyền Sở hữu Trí tuệ trong Ứng dụng cùng toàn bộ thông tin và nội dung có trong Ứng dụng.

  • 4.3 Bạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp làm bất cứ điều gì sẽ hoặc có thể làm mất hiệu lực hoặc gây tranh chấp về quyền hạn của Chúng tôi trong Ứng dụng hoặc bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào đã đăng ký hoặc chưa đăng ký nào của Chúng tôi (Nhãn hiệu thương mại).

  • 4.4 Bạn phải tuân thủ các nguyên tắc và hướng dẫn sử dụng hợp lý của chúng tôi đối với Ứng dụng và Nhãn hiệu thương mại như thông báo thường xuyên cho Bạn.

  • 4.5 Bạn không được sao chép hoặc tái tạo bất kỳ nội dung nào trong Ứng dụng, vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi và không có gì trong Thỏa thuận này cấu thành giấy phép hoặc quyền để Bạn sao chép hoặc tái tạo thông tin trên Ứng dụng.

 5. Chấm dứt & Đình chỉ
  • 5.1 Nếu Bạn vi phạm Thỏa thuận này, Chúng tôi có thể tạm dừng hoặc chấm dứt việc Bạn sử dụng Ứng dụng theo quyết định của Chúng tôi.

  • 5.2 Nếu Chúng tôi đình chỉ việc Bạn sử dụng Ứng dụng, Chúng tôi có thể từ chối cho phép Bạn sử dụng Ứng dụng cho đến khi Bạn khắc phục vi phạm Thỏa thuận này và xác nhận rằng sẽ không có vi phạm nào nữa.

  • 5.3 Nếu chúng tôi chấm dứt Thỏa thuận này thì quyền sử dụng Ứng dụng của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức và Bạn phải xóa ngay Ứng dụng khỏi điện thoại di động hoặc thiết bị cầm tay của bạn.

 6. Khước từ trách nhiệm & Nghĩa vụ pháp lý
  • 6.1 Ứng dụng và nội dung liên quan chỉ được cung cấp dưới dạng tài liệu thông tin chung và không được thiết kế để thay thế cho lời khuyên chuyên nghiệp.

  • 6.2 Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực để cung cấp lời khuyên và thông tin chính xác thông qua Ứng dụng, Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào rằng thông tin được cung cấp trong Ứng dụng này là đáng tin cậy, chính xác hoặc đầy đủ.

  • 6.3 Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bất kỳ hành động nào được thực hiện hoặc sự phụ thuộc của Bạn vào bất kỳ thông tin nào có trong Ứng dụng.

  • 6.4 Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Chúng tôi loại trừ mọi nghĩa vụ pháp lí liên quan đến việc Bạn sử dụng Ứng dụng, mất dữ liệu, gián đoạn kinh doanh, lãng phí thời gian quản lý hoặc bất kỳ thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên nào, ngay cả khi Chúng tôi đã được Bạn khuyên hoặc đáng ra cần phải nhận thức hợp lý về khả năng thiệt hại như vậy.

  • 6.5 Bạn công nhận rằng Ứng dụng được cung cấp nguyên trạng và có sẵn và việc sử dụng Ứng dụng của bạn hoàn toàn do bạn chịu rủi ro.

  • 6.6 Các liên kết trang web được cung cấp trong Ứng dụng này chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của họ hoặc xác nhận bất kỳ ý kiến hoặc đề xuất nào được cung cấp trong các trang web đó. Bằng cách nhấp vào các liên kết trang web đó, Bạn đồng ý rằng Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đồng ý với các điều khoản và điều kiện của các trang web đó và với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào xảy ra khi mở các liên kết đó.

  • 6.7 Bạn ghi nhận rằng Bạn phải đưa ra yêu cầu của riêng mình và tìm kiếm lời khuyên độc lập từ các chuyên gia có liên quan trong ngành trước khi hành động hoặc dựa vào bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào có sẵn cho Bạn từ Ứng dụng.

 7. Những thay đổi của Ứng dụng
  • 7.1 Chúng tôi có thể thay đổi, sửa đổi, thay thế, tạm dừng hoặc xóa Ứng dụng và mọi thông tin và tính năng có trong Ứng dụng mà không có bất kỳ thông báo nào cho Bạn. Bạn nên kết nối với internet thường xuyên để nhận thông tin cập nhật.

  • 7.2 Quyền truy cập của Bạn vào Ứng dụng đôi khi có thể bị hạn chế để cho phép sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu các tính năng mới trên Ứng dụng. Chúng tôi sẽ cố gắng khôi phục quyền truy cập vào Ứng dụng ngay khi có thể.

 8. Khái quát
  • 8.1 Ứng dụng có thể được truy cập trong phạm vi Úc và, nếu được công nghệ cho phép, bên ngoài Úc. Luật của Australian Capital Territory sẽ được áp dụng cho Thỏa thuận này và theo đó, Bạn phải tuân theo thẩm quyền của Tòa án của vùng Lãnh thổ đó.

  • 8.2 Nếu một điều khoản của Thỏa thuận này không hợp lệ hoặc không thể thực thi được thì phải rút ngắn hoặc cắt đứt đến mức cần thiết mà không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc hiệu lực thi hành của các điều khoản còn lại.

  • 8.3 Mỗi bên phải làm mọi thứ cần thiết một cách hợp lý trong khả năng của mình để tạo hiệu lực đầy đủ cho Thỏa thuận này và các sự kiện do các bên tổ chức.

  • 8.4 Thỏa thuận này (và bất kỳ tài liệu nào được thực hiện liên quan đến nó) là toàn bộ Thỏa thuận của các bên về vấn đề chủ đề của nó và thay thế tất cả các đại diện, thỏa thuận hoặc thỏa thuận khác.

  • 8.5 Chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận này theo thời gian. Thỏa thuận sửa đổi sẽ được thông báo cho Bạn thông qua Ứng dụng và sẽ có hiệu lực kể từ ngày sửa đổi Ứng dụng. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng sau khi chúng tôi đã thông báo cho bạn về Thỏa thuận được sửa đổi, Bạn sẽ được chấp nhận và bị ràng buộc với Thỏa thuận sửa đổi.

  • 8.6 Một điều khoản hoặc quyền theo Thỏa thuận này có thể không được miễn hoặc thay đổi ngoại trừ bằng văn bản có chữ ký của người bị ràng buộc.