Ứng dụng Làm cha trong các nền văn hóa được phát triển bởi Hội đồng Di cư Úc phối hợp với Chính phủ Úc, dựa trên kiến thức của một hội đồng chuyên gia giàu nhiệt huyết. Chúng tôi cảm ơn các cá nhân và tổ chức đã cung cấp thông tin để phát triển ứng dụng này. Chúng tôi cũng cảm ơn các tình nguyện viên đã xuất hiện trong các video của ứng dụng này.

Dự án này được tài trợ bởi Bộ Dịch vụ Xã hội thuộc Chính phủ Úc.